Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden Van der Laan MediScore B.V. gevestigd te Rotterdam.

Artikel 1: Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het totstandkomen van een overeenkomst geldende prijzen bij levering af fabriek, exclusief de kosten van het transport en exclusief omzetbelasting.
3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering verhogingen voordoen van fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, alsmede alle andere naar ons oordeel prijsverhogende factoren, behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen.

Artikel 3: Levertijd
1. Levertijden en/of reparatieduur worden altijd bij benadering vastgesteld en opgegeven. Overschrijding daarvan kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
2. Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de afnemer jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen voor een volle maand.
3. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
Voorts is de afnemer dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 75,-.
4. Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom.
5. Het is de afnemer niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
6. Wij zijn gerechtigd om bij opdrachten met een lagere netto waarde dan € 100,- exclusief b.t.w. een bedrag in rekening te brengen voor administratiekosten.

Artikel 5: Levering en risico
1. Op het moment dat de goederen zijn verzonden, hebben wij aan onze leveringsplicht voldaan.
2. Alle goederen zijn bij levering af fabriek voor risico van de afnemer, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De afnemer is aansprakelijk voor schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door of aan de goederen geleden.
3. Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van de afnemer zijn afgezonden.

Artikel 6: Reclame
Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 7: Overmacht
1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer: niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleverancier, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal etc..

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Wij zijn, behoudens het bepaalde in het volgende lid, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de afnemer uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De afnemer vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de afnemer geleverde of nog te leveren goederen.
2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid vindt de overdracht plaats van de goederen.
3. Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vordering, terzake waarvan wij ons de eigendom van de geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij door de afnemer daartoe gemachtigd, onze goederen terug te nemen.

Artikel 10: Geschillen
1. Op alle overeenkomsten - ook die welke door ons met derden in het buitenland worden gesloten – is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Aangaande alle geschillen die tussen ons en de afnemer mochten ontstaan, is de te Rotterdam competente rechter bij uitsluiting bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »